LĪDERU PROGRAMMA

Kā izglītības nozares, valsts pārvaldes un uzņēmumu līderiem, Jums ir būtiska loma inovāciju virzībā un ne tikai savas institūcijas progresa veicināšanā, bet arī visas sabiedrības. Sniedzot pieeju pasaules praksei, līderu programma iepazīstina ar dažādu līmeņu inovācijas iniciatīvu strukturēšanu un pārvaldību, finansēšanu, iesaistīto pušu iesaisti un mijiedarbību, lai:

 • veicinātu dalībnieku un viņu pārstāvēto institūciju iesaisti starpinstitūciju inovāciju ieviešanā;
 • pilnveidotu iekšējās pārvaldības procesus inovāciju ieviešanā;
 • sniegtu zināšanas par inovāciju atbalsta instrumentiem;
 • paaugstinātu Latvijas augstākās izglītības globālo konkurētspēju.

Iepazīsties ar iepriekšējo dalībnieku pieredzi šeit.

Ekosistēmas inovāciju projektu vadība

Apmācības Latvijas augstskolu, valsts pārvaldes, un augsta līmeņa uzņēmumu vadītājiem, kuri vēlās attīstīt ekosistēmu inovāciju vadības prasmes. 

Programmas ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • Pieredzes vizīte MIT, Bostonā, ASV (pirms vizītes tiek uzstādīts darba mērķis, rīkotas sagatavošanās sesijas, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu konsultācijas ar īpaši piemeklētiem MIT ekspertiem un iegūtu maksimumu no klātienes darbnīcām)
 • EdX tiešsaistes kursa “Politika zinātnei, tehnoloģijām un inovācijām” apguve un sertifikāta saņemšana, klātienes nodarbības ar kursa pasniedzēju vizītes uz MIT laikā 
 • Dalība starptautiskos MIT J-WEL organizētajos tiešsaistes semināros un darbnīcās par inovāciju ekosistēmas veidošanu, izglītības vadību
 • Dalība Programmas iekšējās diskusijās un forumos
 • Pieredzes apmaiņa, lai informētu savu institūciju un plašāku sabiedrību par programmā gūtajām zināšanām, kā arī par kādu no augstākās izglītības inovācijām, apspriestu aktuālu inovatīvu risinājumu izaicinājumus un risinājumus augstākās izglītības jomā
 • Sava inovāciju projekta ieviešanas plāna izstrāde

Kā arī dalībniekiem tiek dota iespēja:

 • Piekļūt MIT Horizon pētniecības un izglītības materiāliem un resursiem 
 • Veidot starptautiskas sadarbības tīklojumu
Pieteikšanās termiņš 03.04.2023 (pagarināts līdz 20.04.2023)
Rezultātu paziņošana 20.04.2023 (pagarināts līdz 21.04.2023)
Aktivitāšu norises laiks 20.04.2023. – 30.11.2023.
Programmas apjoms indikatīvi 120 darba stundas
Programmas atklāšanas konference 19. Maijs (vairāk info šeit)
EdX kursa sākums jūnijs
Seminārs Nr. 1: Inovāciju ekosistēmas 15. jūnijs
Seminārs Nr. 2: Situācijas analīze 13. jūlijs
Vizīte uz MIT 31. jūlijs–4. augusts
Seminārs Nr. 3: Stratēģija 7. septembris
Seminārs Nr. 4: Līderība un komandas darbs 12. oktobris
Noslēguma konference 9. novembris

Lai pieteiktos, “Ekosistēmas inovāciju projektu vadība” kandidātam uz e-pastu innovationeducation@rbs.lv jānosūta šādi dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu:

 • CV angļu valodā;
 • angļu valodas  prasmju apliecinājums (vismaz B2 līmenis – pašapliecinājums CV vai valodas apguves sertifikāts);
 • individuālā pieteikuma/motivācijas vēstule angļu valodā par dalību programmā, kurā
  • atspoguļota personīgā pieredze izglītības ekosistēmas veidošanā un inovāciju vadībā;
  • apliecināta gatavība programmas apguvei indikatīvi veltīt vismaz 120 stundas;
  • aprakstīta izglītības inovācijas ideja, kuras attīstībai tiks izmantotas programmā iegūtās zināšanas, aprakstā iekļaujot:
   • inovācijas mērķi
   • unikalitāti institūcijas kontekstā
   • unikalitāti Latvijas kontekstā
   • sadarbību ar vismaz vienu partnerorganizāciju (augstskola, uzņēmums, valsts pārvaldes institūcija) idejas realizācijā
   • plānoto inovācijas mērķauditorijas lielumu (cik un kādu mērķauditoriju inovācija indikatīvi ietekmēs, kādā veidā)
 • kandidāta pārstāvētās institūcijas apliecinājums (paraugs), kurš iekļauj informāciju par:
  • institūcijas gatavību īstenot inovācijas projektu, ja tas ir sekmīgi izstrādāts;
  • apņemšanos segt institūcijas pārstāvja ceļošanas un dzīvošanas izmaksas komandējumam uz Bostonu, ASV;
  • pārstāvētās institūcijas pilnvarojumu dalībai nacionāla līmeņa stratēģiskās diskusijās, forumos.

Stratēģiskā ekosistēmas vadība

Apmācības augstskolu padomju locekļiem, universitāšu rektoriem, augsta līmeņa valsts pārvaldes institūciju vadītājiem un augsta līmeņa uzņēmumu vadītājiem (C-level, uzņēmumu padomes locekļi).

Programmas ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • Pieredzes vizīte MIT, Bostonā, ASV (pieredzes apmaiņa ar MIT un citiem augsta līmeņa ekspertiem Bostonas apkaimē)
 • Dalība vietējas plānošanas diskusijās un forumos
 • Dalība pieredzes apmaiņā, lai informētu savu institūciju un plašāku sabiedrību par programmā gūtajām zināšanām

Kā arī dalībniekiem tiek dota iespēja:

 • Piekļūt MIT Horizon pētniecības un izglītības materiāliem un resursiem
 • Veidot starptautiskas sadarbības tīklojumu
 • Apgūt vienu EdX tiešsaistes kursu pēc izvēles un saņemt sertifikātu
 • Piedalīties starptautiskos MIT J-WEL organizētajos tiešsaistes semināros un darbnīcās par inovāciju ekosistēmas veidošanu, izglītības vadību
Pieteikšanās termiņš 03.04.2023 (pagarināts līdz 20.04.2023)
Rezultātu paziņošana 20.04.2023 (pagarināts līdz 21.04.2023)
Aktivitāšu norises laiks 20.04.2023.- 30.11.2023.
Programmas apjoms indikatīvi 60 darba stundas
Programmas atklāšanas konference 19.maijs (vairāk info šeit)
Forums: Attīstības iespējas 17.augusts
Dalība konferencē Spotlight Latvija 21.–22. septembris
Vizīte uz MIT 18.–22. septembris
Forums: labās prakses ieviešana un pielāgošana 19.oktobris
Noslēguma konference 9. novembris
 • Pieteikšanās dalībai programmā “Stratēģiskā ekosistēmas vadība” tiek organizēta, institūcijai deleģējot pārstāvjus:
   • valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus deleģē Valsts Kanceleja
   • uzņēmumu vadītājus deleģē LTRK un LDDK
   • rektorus un augstskolu padomju pārstāvjus deleģē augstskolas

Deliģētajam kandidātam uz e-pastu innovationeducation@rbs.lv jānosūta šādi dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu:

  • CV angļu valodā
  • angļu valodas prasmju apliecinājums (vismaz B2 līmenis – pašapliecinājums CV vai valodas apguves sertifikāts)
  • individuālā pieteikuma/motivācijas vēstule angļu valodā par dalību programmā, kurā atspoguļota personīgā pieredze izglītības ekosistēmas veidošanā un inovāciju vadībā, motivācija dalībai apmācību programmā
  • kandidāta pārstāvētās institūcijas apliecinājums (paraugs), iekļaujot informāciju:
   • par apņemšanos segt institūcijas pārstāvja ceļošanas un dzīvošanas izmaksas komandējumam uz Bostonu, ASV;
   • par pārstāvētās institūcijas pilnvarojumu dalībai nacionāla līmeņa stratēģiskās diskusijās, forumos.

Plašāk par programmas norisi, dalībnieku atlases kritērijiem un pieteikšanās procesu nolikumā. Jautājumu gadījumā sazināties ar programmas direktori Paulu Elksni paula.elksne@rbs.lv.

Pieteikšanās Izglītības inovāciju laboratorijas 2023.gada programmām ir noslēgusies.