Latvijas augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāla apmācības

PILOTPROGRAMMAS ATLASES KĀRTĪBA

Vispārīga informācija

 • Šajā kārtībā noteikts, kā tiek izvēlēti kandidāti Latvijas augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāla apmācībām MIT J-WEL pilotprogrammā RTU projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) (turpmāk tekstā – Pilotprogramma) ietvaros.
 • Pilotprogrammas apmācību mērķis – nodrošināt Latvijas piedāvātās augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes administratīvā vadības personāla apmācības, dodot iespēju pilnveidot kompetences starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomās.
 • Pilotprogrammas norises laiks no 2022. gada 20. februāra līdz 2022. gada 31. augustam , kuras ietvaros līdz 18 Latvijas augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes administratīvā vadības personāla piedalīsies pirmajā MIT J-WEL Pilotprogrammā Latvijā, lai vēlāk realizētu inovācijas un sniegtu atgriezenisko saiti tālākai programmas attīstībai.
 • Programmai paredzētas vēl 2 kārtas atklāta konkursa kārtībā, kurās tiks aicināti piedalīties Latvijas augstskolu, valsts pārvaldes un uzņēmumu vadītāji.
 • Pilotprogrammas apmācības koordinē RTU Rīgas Biznesa skola.

Pieteikšanās un vērtēšanas kārtība

 • Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija un Latvijas zinātnes universitātes – Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte katra nominē 2 kandidātus dalībai Pilotprogrammā, kā arī papildu katra no institūcijām izvirza 1 pārstāvi no nozares dalībai Pilotprogrammā.
 • Kandidātus izvērtē un apstiprina Pilotprogrammas atlases komisija, vērtējot tos pēc šādiem kritērijiem:
  • kandidātam ir vismaz 5 gadu darba pieredze augstskolas, valsts pārvaldes un nozares vadošā amatā ar pieredzi attīstības stratēģijas izstrādē un ieviešanā;
  • kandidāts ir pierādījis spēju integrēt augstākās izglītības un zinātnes nozares, valsts pārvaldes un privātā sektora intereses attīstības projektu realizācijā (norādīti konkrēti piemēri pieteikuma vēstulē);
  • kandidātam ir pieredze un zināšanas par pasaules augstākās izglītības un zinātnes privātā un publiskā sektora sadarbības tendencēm, kā arī pieredze starptautiskā sadarbībā;
  • nevainojama reputācija, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
  • angļu valodas prasmes (vismaz B2 līmenis).
 • Pēc kandidātu apstiprināšanas dalībai Pilotprogrammā, tie nosūta RTU Rīgas Biznesa skolai ne vēlāk kā līdz 2022.gada 15. februārim šādus dokumentus:
  • CV angļu valodā;
  • angļu valodas prasmju apliecinājums (prasība B2 līmenis);
  • pieteikuma vēstule par dalību Pilotprogrammā angļu valodā;
  • organizācijas apliecinājumi:
   • 2.3.4.1. par apņemšanos segt organizācijas pārstāvja ceļošanas un dzīvošanas izmaksas komandējumam uz Bostonu 2022.gada maijā (7-10 dienas);
   • 2.3.4.2. par pārstāvētās organizācijas pilnvarojumu dalībai nacionāla līmeņa stratēģiskās diskusijās, forumos.
 • Dokumenti jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: mittraining@rbs.lv;
 • RTU Rīgas Biznesa skolas Pilotprogrammas vadības komanda organizēs intervijas ar apstiprinātajiem dalībniekiem par programmas laikā izstrādājamo projektu.

Pilotprogrammas atlases komisija

Kandidātu izvērtēšanai un apstiprināšanai tiek izveidota Pilotprogrammas atlases komisija.

 • Komisijas sastāvu veido:
  1. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa;
  2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.
  3. Latvijas zinātnes universitāšu rektori:
  4. Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors;
  5. Leonīds Ribickis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors;
  6. Aigars Pētersons, Rīgas Stradiņa universitātes rektors;
  7. Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore.
  8. Sekretārs: RBS direktors Jānis Grēviņš
 • Pilotprogrammas atlases komisija apstiprina Latvijas augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadītājus, kuriem tiks piedāvāta iespēja pilnveidot kompetences starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā MIT J-WEL Pilotprogrammā;