BUFALO PROGRAMMA
paredzēta mācībspēku apmācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, ASV.

Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē, mācībspēkam vismaz 2 gadus jāstrādā Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās kā akadēmiskajam vai zinātniskajam personālam jomās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa digitālās prasmes.

APMĀCĪBU MĒRĶIS – celt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju docēšanas kvalitāti Latvijā, nodrošinot mācībspēku apmācību augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, apmācot vismaz 36 mācībspēkus.
Apmācību programmas koordinators ir Riga Business School sadarbībā ar Bufalo Universitāti, Ņujorkas štatā, ASV.

APMĀCĪBU PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS PERIODS ir no 2021.gada 2. jūnija līdz 2022. gada 31.decembrim. Šobrīd programmā piedalījušās 4 mācībspēku grupas, līdz 2023. gadam plānotas vēl divas mācībspēku grupas.

Kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros mācībspēks apgūs jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi. Īpašs uzsvars tiek likts uz digitālā satura integrāciju citās jomās, tāpēc programmas ietvaros mācībspēkiem būs iespēja izvēlēties digitālos priekšmetus no vairāku fakultāšu/katedru piedāvājuma.

STUDIJU MAKSA. Pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgto vienošanos par projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumiem Nr.315 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” visiem apstiprinātajiem dalībniekiem tiek apmaksāta studiju maksa, uzturēšanās un transporta izdevumi, vīza un citas ar ceļošanu saistītas izmaksas. Katrs dalībnieks apmācību laikā saņem 2500 eiro stipendiju mēnesī.

Riga Business School nodrošina projekta pēcuzraudzību divu gadu periodā pēc studiju kursa veiksmīgas apguves Bufalo.