Veidos starptautisku izglītības ekosistēmu digitālo speciālistu apmācībai

Lai palielinātu augsti izglītotu speciālistu skaitu IKT jomā, kas vitāli nepieciešams tautsaimniecības turpmākai attīstībai, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, RTU Rīgas Biznesa skola sadarbībā ar ārvalstu partneriem veidos kopīgu maģistra studiju programmu.

Tehnoloģiju attīstība maina ražošanu un līdz ar to arī darba tirgū jau ilgāku laiku vērojams pieaugošs pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas IKT speciālistiem. Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes kā Latvijā, tā citviet pasaulē rāda, ka arvien vairāk būs nepieciešami darbinieki ar zināšanā digitālajās tehnoloģijās, datorzinātnēs, speciālisti, kuri būs apveltīti ar analītisku domāšanu, spēju vadīt, plānot un koordinēt mainīgus darba vides apstākļus. Vienlaikus prognozes arī rāda, ka šādu speciālistu trūks.

Atbildot nozares izaicinājumiem, RTU, RTU Rīgas Biznesa skola, Katalonijas Politehniskā universitāte (Spānija), Vilņas Ģedimiņa Tehniskā universitāte (Lietuva), Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija) sadarbībā ar industrijas partneriem, izcilības un pētniecības centriem, tehnoloģiju pārneses organizācijām un digitālo inovāciju centriem no Rumānijas, Itālijas, Spānijas un Lietuvas projektā MERIT (Zinātņu maģistrs viedās, drošās un savstarpēji saistītās sistēmās – Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems, projekta Nr. 101083531) izstrādās kopīgu maģistra studiju programmu. Projekts tiks īstenots līdz 2026. gada vasarai.

Tā tiks veidota, balstoties tirgus vajadzībās un turpmākos pētniecības virzienos. Vienlaikus topošajiem speciālistiem piedāvājot stiprināt kā profesionālās, tā personiskās prasmes (soft skills), programma koncentrēsies uz mākslīgo intelektu, lietu interneta un kiberdrošības jomām. Plānots arī veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, studiju procesā dažādu projektu veidā integrēt pētniecību un tirgus izaicinājumus, organizēt hakatonus, nodrošināt turpmākās karjeras konsultācijas. Studentu mācību progress tiks uzraudzīts ar datos balstītiem rīkiem, lai, ja nepieciešams, varētu laicīgi iesaistīties un sniegt viņiem atbalstu.

Lai vairotu IKT speciālistu skaitu, iecerēts īstenot arī citas aktivitātes, kas saistītas gan ar sabiedrības izglītošanu un ieinteresēšanu IKT jomā, gan plašāku piedāvājumu pārkvalificēties un turpināt paaugstināt kvalifikāciju gan ar jomu nesaistītiem, gan tajā jau strādājošiem speciālistiem.

Projekta partneri paredz MERIT izglītības ekosistēmu paplašināt arī citās valstīs. Proti, izmantojot MERIT partneru Eiropas Digitālās inovācijas centra tīklus, tiks atlasītas valstis ar zemu digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu, lai ar atbalsta mehānismiem stimulētu interesi par IKT studijām.

Jau 2018. gadā IT un ar to saistītās nozares sāka meklēt iespējas, kā palielināt augstskolu absolventu skaitu datorzinātņu jomā no apmēram 500 uz 3000 gadā. 2019. gadā, lai risinātu Latvijas datorzinātņu nozares izaicinājumus, tika parakstīta vienošanās par sadarbību starp Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, IT un finanšu nozari, kā arī RTU, RTU Rīgas Biznesa skolas un Latvijas Universitāti. MERIT ir viena no šīs sadarbības aktivitātēm.