Noslēdzoties trešajai mācību sezonai, 2021. gada beigās 22 dažādu Latvijas augstskolu pasniedzēji atgriezās Latvijā pēc pilna laika studijām Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, ASV. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros* semestra garumā šie pasniedzēji apguva zināšanas, kā celt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti. Šo mācību mērķis ir nodrošināt iegūto zināšanu pārnesi Latvijas augstskolās.

Apmācību programmā piedalījās pasniedzēji no Rīgas Tehniskās universitātes, Riga Business School, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas un Banku Augstskolas.

Kvalifikācijas paaugstināšanas programmas ietvaros mācībspēki apguva jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā. Studijas Bufalo Universitātē veicina prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī paplašina pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi. Īpašs uzsvars tika likts uz digitālā satura integrāciju citās jomās, tāpēc programmas ietvaros mācībspēkiem bija iespēja izvēlēties digitālos priekšmetus no vairāku fakultāšu/katedru piedāvājuma.

“Šis ir viens no nopietnākajiem Latvijas valsts projektiem pasniedzēju izaugsmē. Vienlaikus tas ir viens no reģionā nopietnākajiem projektiem, lai celtu kapacitāti tieši digitālo prasmju stiprināšanai. Riga Business School nodrošina šī projekta vadību un uzraudzību, lai tā norise būtu raita un ar maksimālu pievienoto vērtību mūsu augstākās izglītības mācībspēkiem. Šobrīd jau trīs mācībspēku grupas ir aizvadījušas vienu semestri Bufalo Universitātē, pirmā grupa mācības aizvadīja 2019. gadā. Viens no projekta svarīgākajiem uzdevumiem ir pilnveidot augstskolu pasniedzēju digitālās prasmes, lai veicinātu zināšanu pārnesi un praksi jaunā kvalitātē nākotnes speciālistu apmācībās,” skaidro Riga Business School direktors Jānis Grēviņš.

Šīs starpdisciplinārās datorzinātņu programmas izveide aizsākās 2018. gadā, kad Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, augstskolu un industrijas partneru diskusijās tika meklēti risinājumi un apzinātas iespējas IKT speciālistu sagatavošanas kapacitātes paaugstināšanai. Tika secināts, ka, lai pieckāršotu nepieciešamo speciālistu skaitu, trūkst pasniedzēju, kuriem būtu atbilstoša kvalifikācija un kuri spētu pielietot starptautiskajai praksei atbilstošas un modernas mācību metodes.

Programmas izveides ietvaros Rīgas Tehniskā Universitāte nodrošina iespēju izvēlētiem pasniedzējiem studēt Ņujorkas štata Bufalo Universitātē kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkā, apgūstot saturu, par ko  Rīgas Tehniskā Universitāte ar Bufalo universitāti iepriekš vienojušās sadarbības līguma ietvaros. Bufalo Universitāte izvēlēta projekta partnerībai, jo 30 sadarbības gadu laikā ar Riga Business School ir izveidojusies vienota izpratne par starpdisciplinaritātes nozīmi augstākajā izglītībā un Bufalo Universitāte ir viena no augstāk novērtētajām augstskolām tieši tehnoloģiju izglītības jomā ASV.

Anita Avišāne, Studiju programmas vadītāja, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, Mašīnbūves un mehatronikas katedras vadītāja, docente, Rīgas Tehniskā Universitāte:

“Nevienam jau sen nav noslēpums, ka visās mūsu dzīves jomās ienāk vai, precīzāk būtu teikt, ir ienākusi digitalizācija. Īpaši būtiska loma tai ir tehniskajās zinātnēs, tai skaitā mašīnbūvē. Daudz jau ir paveikts, bet īsti netiekam pārmaiņu tempam līdzi. Mēs nevaram vairs turpināt studiju procesu, to ignorējot vai cerot, ka kāds mūsu vietā visu sakārtos. Ir jārīkojas pašiem. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs Latvijā spētu sagatavot konkurētspējīgus speciālistus. Pareizākais ceļš – mācīties un gūt pieredzi no tiem, kuri digitalizācijas jomā ir sasnieguši labus rezultātus un ir gatavi ar savām zināšanām dalīties. Tagad sāksies interesantākais – šo jauniegūto zināšanu un prasmju integrēšana jau esošajos studiju kursos un jaunu radīšana. Papildus gūtajai pieredzei kā būtisku ieguvumu ir jāpiemin, ka tagad man ir kolēģi, ar kuriem varu sazināties sešās Latvijas augstskolās.”

Kārlis Berkolds, doktorants, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Rīgas Tehniskā Universitāte:

“Pirmajā braucienā uz Bufalo gūtā pieredze tika izmantota, lai izveidotu priekšmetu “Datoru organizācija” Riga Business School BITL (Bakalaura programma IT un līderībā) programmai un veiktu izmaiņas RTU priekšmetā “Ievads lietu Interneta tehnoloģijas un pielietojumi”. Būtiskākās lietas, kas tika pārņemtas no ASV – priekšmetiem saturiski jābūt krietni apjomīgākiem, jāļauj studentiem vairāk apgūt saturu patstāvīgi un šo patstāvību nodrošināt ar regulāriem praktiskajiem uzdevumiem un testiem. Priekšmetos būtiski tiek samazināta arī eksāmenu loma gala vērtējumā, to aizstājot ar regulāriem, mazākiem uzdevumiem un testiem semestra garumā. ASV eksāmenu sesija ir tikai nedēļu gara. Braucot otro reizi apmācībās uz ASV, vairāk tika meklēti saturiski vērtīgi priekšmeti, kas ļautu izveidot jaunus un nebijušus priekšmetus RTU, kā arī pārņemt labo pedagoģisko praksi. Rezultātā tika izvēlēti divi priekšmeti par dziļo apmācību un divi priekšmeti par izkliedētajām sistēmām. Papildus tika izieta Bufalo Universitātes programma, kas apmāca jaunos mācībspēkus priekšmetu izveidē un projektu piesaistē.”

Līga Ozoliņa, Studiju programmas vadītāja, pētniece, docētāja, Komunikācijas fakultāte, Rīgas Stradiņa Universitāte:

“Šo mācību lielākais pluss ir tas, ka vienlaikus ir iespēja būt gan Amerikai raksturīgā intensīvā studiju procesa novērotājam, gan izdzīvot un pārbaudīt tā plusus un mīnusus uz savas ādas, jo esi pilna laika students ar visu no tā izrietošo –  ikdienas lekcijām, mājasdarbiem, ieskaitēm, grupu darbu, prezentācijām un eksāmeniem. Programmas pluss ir arī tas, ka katram mācībspēkam ir visai plašas iespējas atlasīt savām pētnieciskajā interesēm un ikdienas darba vajadzībām atbilstošus apgūstamos pedagoģijas, datorzinātņu u.c. studiju kursus, miksējot bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa kursus. Rezultātā tas katram dalībniekam ļauj izveidot unikālu jaunu zināšanu komplektu, kuru pēc tam ieviest studiju procesā Latvijā jaunu kursu formā, dažādu mācību metožu veidā vai ieviest inovācijas jau esošajos kursos un darba procesos.”

Indra Kristiāna Balode, Studiju nodaļas vadītāja, docētāja, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte Ventspils Augstskola:

“Semestris Bufalo Universitātē man sniedza vairāk nekā biju gaidījusi. Atkal iejūtoties studenta lomā, es ne tikai ieguvu jaunas prasmes un zināšanas informācijas tehnoloģiju, komunikācijas, pedagoģijas u.c. jomās, bet arī ieskatu vienā no pasaulē labākajām augstākās izglītības sistēmām. Paralēli studijām varēju lūkoties uz visu studiju procesa organizāciju kopumā, salīdzināt dažādu studiju formu īstenošanas principus, analizēt studiju kursu saturu attiecībā pret sasniedzamajiem studiju rezultātiem, uzklausīt Bufalo Universitātes mācībspēku pieredzi un redzēt, kādas mācību metodes tiek izmantotas, lai sasniegtu augstu izglītības līmeni un rūpētos par studentu apmierinātību. Man bija iespēja pieredzēt un iedvesmoties, kā dažādi pasniedzēji veic un pārvalda kopējo studiju procesa straujo tempu, izmantojot mūsdienīgas, digitālas un jēgpilnas mācību metodes. Atgriežoties Latvijā ar iegūtajām zināšanām un pieredzi, kopā ar pārējiem  projekta kolēģiem varam rūpēties par studiju programmu saturu un digitālo prasmju pilnveidošanu dažādu nozaru studentiem ne tikai katrs savā augstskolā, bet arī Latvijā kopumā, lai līdz ar reformu mēs sasniegtu pēc iespējas pasaulīgāku skatījumu augstākajā izglītībā.”

Pasniedzēju digitālās pratības programma tika uzsākta 2019. gadā, vēl pirms pandēmijas, kad divu gadu laikā tika īstenotas 14 pasniedzēju apmācības. Lai stiprinātu Latvijas digitālo kapacitāti, ir nepieciešams turpināt šādas apmācības un veidot augsta līmeņa pasniedzēju grupas Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās, tādēļ nākamā pasniedzēju grupa 22 cilvēku sastāvā uz Bufalo Universitāti dosies jau šī gada janvāra beigās un stiprinās savas zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā līdz 2022. gada 21. maijam.

Projekta nosaukums un finansējošais fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

Papildu informācijai:

Jānis Grēviņš, Riga Business School direktors, jgrevins@rbs.lv

Agnese Strazda, Riga Business School komunikācijas un mārketinga direktore, agnese.strazda@rbs.lv