Daiga Behmane: Pasaules labākās universitātes palīdz virzīt Latvijas augstākās izglītības iestāžu pārmaiņas

Kopš šī gada marta man kā Rīgas Stradiņā universitātes (RSU) pārstāvei ir iespēja piedalīties MIT (Massachusetts Institute of Technology) programmā. Tā ir Rigas Business School koordinēta (innovationeducation.lv) un Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta vairāku mēnešu izglītības līderu programma, kas ļauj piedalīties starptautiskos vebināros un semināros par izglītības pārvaldību un digitalizāciju, iepazīties ar pasaules vadošo universitāšu pieeju izglītības sistēmas attīstībā. Kopā esam 17 dalībnieki – izglītības nozares un biznesa pārstāvji. Ļoti vērtīgas ir semināru tēmas, kas skar izglītības sistēmas iespējamos attīstības scenārijus, spēju risināt valsts ekonomikas un sociālās jomas izaicinājumus, nodrošināt studējošajiem darba tirgum nepieciešamās kompetences.

Ļoti noderīgi ir tas, ka katram dalībniekam jāapgūst viens no EdX piedāvātajiem tiešsaistes kursiem par inovācijām un izglītības vadību, tādējādi praktiski apgūstot attālināta studiju procesa norisi. Man tas bija ļoti vērtīgi, jo deva iespēju iepazīties gan ar kursa materiāliem, gan tā norises procesu.

Svarīgs ieguvums ir pati projekta grupa, kurā esam kopā gan vadošo augstskolu, gan valsts pārvaldes un uzņēmēju pārstāvji, kuras ievaros diskutējam par Latvijas izglītības sistēmas attīstības virzieniem gan jauniegūto zināšanu un starptautiskās pieredzes, gan Latvijas situācijas kontekstā.

Zināšanu papildināšana un pieredzes gūšana Bostonā

MIT programmas ietvaros maija sākumā tās dalībniekiem bija iespēja piedalīties Times Higher Education Digital Universities Week konferencē Bostonā. Tā bija intensīva semināru un diskusiju nedēļa, kurā piedalījāmies ASV vadošo universitāšu rīkotās sesijās par inovatīviem studiju procesa risinājumiem, pieejām un izglītības pētījumu rezultātiem.

Darba semināros bija iespēja pārrunāt arī manā darbā būtiskos jautājumus – studiju procesa adaptēšanu jaunajiem izaicinājumiem un studējošo mainīgajām vajadzībām, studiju formu dažādošanu, attālināto studiju procesa veidošanu.

Ļoti vērtīgas bija sarunas ar MIT akadēmisko personālu, kurā guvu apstiprinājumu, ka savā attīstības redzējumā mēs RSU ejam tajā pašā virzienā un mums ir tie paši izaicinājumi, ar  ko saskaras vadošās universitātes pasaulē. Atšķirība ir tajā, ka mums vēl ir daudz darāmā inovatīvu studiju risinājumu pilnveidošanā un studiju  procesa digitalizācijā.

Izaicinājumi izglītībā Latvijā caur Bostonas pieredzes prizmu

Šobrīd augstskolām visā pasaulē ir daudz izaicinājumu, jo īpaši attālinātā studiju procesa realizēšanā. Arī RSU pēdējos divos akadēmiskajos gados esam īpaši pievērsuši uzmanību programmu satura piemērošanai un adaptācijai attālinātām studijām, tajā skaitā strauji attīstot digitālos risinājumus. Līdz ar to, MIT programma ir tieši laikā un sniedz iespējas apgūt pasaules vadošo universitāšu pieeju un risinājumus studiju procesa pārvaldībā.

Kā īpašu izaicinājumu saskatu tieši izglītības procesa pārvaldību kopumā, jo augstskolām jāsaskaras ar iepriekšējo izglītības procesu nepilnībām, tajā skaitā, studentu zināšanu robiem. Arī Bostonas pasākumos daudz tika runāts par akadēmiskās izglītības nodrošināšanu vienlīdz labā līmenī studējošajiem ar dažādām iepriekšējām zināšanām. Tas uzliek papildu prasības augstskolām dažādu pamatkursu izveidē, kuros studējošajiem pašiem papildus jāapgūst tiem trūkstošās pamatzināšanas.  

Latvijas gadījumā priekšplānā izvirzās arī resursu un akadēmiskā personāla atlīdzības jautājums. Vairākkārt Bostonas nedēļas ietvaros guvām apstiprinājumu, ka izglītības inovāciju galvenie virzītāji ir zinoši, motivēti un uz attīstību orientēti docētāji. Šobrīd Latvijas augstskolu docētājiem ir ļoti liela noslodze, bet atalgojums ne vienmēr ir konkurētspējīgs. Līdz ar to, augstskolām atbilstoša akadēmiskā personāla piesaiste ir zināms izaicinājums.

Mūsu grupas ietvaros diskutējām par plašāku biznesa organizāciju sadarbību ar augstskolām Latvijā, jo ASV augstskolām ir daudz ciešāka sadarbība ar uzņēmējiem gan ilgtermiņa programmu, gan projektu realizēšanā. Tas būtu jāveicina arī šeit, jo tas dotu uzņēmēju prasībām atbilstošākas studiju programmas un attīstītu potenciālo darbinieku prasmes un kompetences, kā arī ļautu piesaistīt augstskolām papildu līdzekļus.

Būtu svarīgi rast risinājums, kā Latvijas augstskolām pārņemt globāli pieejamos digitālos risinājumus un studiju materiālus, kur tas iespējams. Lielākais slogs šobrīd studiju procesa digitalizācijā ir uz studiju kursu docētājiem, kuriem nepieciešams atbalsts un kopīgi tehnoloģiski risinājumi. 

Uz studentu centrēta pieeja ir viena no RSU stratēģijas virzieniem jau vairāku gadu garumā.  Kā tika diskutēts Bostonā, vairāk uzmanības būtu jāpievērš tieši studējošo vajadzību izzināšanai un studiju procesa attiecīgai pielāgošanai. Vienlaikus ir svarīgi arī pieņemt lēmumu, kādas studiju formas ir atbilstošākās noteiktas programmas realizācijai. Kopumā tika atzīts, ka ir atbalstāmas kombinētās studiju formas, kur attālinātās mācības tiek nodrošinātas ar digitālu materiālu pieejamību un kombinētas ar klātienes apmācību formām, mazinot klātienes lekciju nepieciešamību, bet palielinot tieši diskusijas un grupu darbu formas. Attālināto mācību negatīvā iezīme ir studējošo savstarpējās komunikācijas, diskusiju un sadarbības prasmju mazināšanās. 

Šī programma ir labs piemērs, jo dod iespēju iepazīties ar citu augstskolu pieredzi un risinājumiem. Būtu svarīgi šādu izglītības līderu sadarbības platformu veidot kā pastāvīgu ilgtermiņa risinājumu, kurā ir iespēja diskutēt aktuālos Latvijas izaicinājumus, tos pārspriest un meklēt risinājumus globālā līmenī.

Kas trūkst Latvijā, lai iegūtās zināšanas veiksmīgi integrētu?

Būtu lietderīgi izveidot vienotu inovatīvo risinājumu platformu, kā arī rast papildu resursus augstskolām šo inovatīvo un digitālo risinājumu ātrākā pārņemšanā un ieviešanā. Noteikti būtu jāsaglabā programmas laikā izveidotā līderu grupa ar dažādo pārstāvību, kas attīstītu kopējās izglītības sistēmas stratēģisko virzību un padarītu to efektīvāku.

Jau tuvākajā nākotnē

Programmas noslēgumā katrs dalībnieks prezentē savu izvēlēto izglītības inovācijas projektu, ar ko piesaka kādai konkrētai problēmai risinājumu. Mana izvēlētā tēma ir digitālā veselība, ko pamato nepieciešamība radīt zināšanu bāzi veselības jomas digitalizācijā, tajā skaitā pacientu elektronisko datu standartizācijā, datu apmaiņā, programmu sadarbspējā un kopējās e-veselības sistēmas pārvaldībā atbilstoši globālajām prasībām. Veselības nozarē kopumā trūkst zināšanu par jomas digitalizāciju, līdz ar to, digitālās veselibas un medicīnas jautājumi šobrīd ir RSU prioritārie studiju attīstības virzieni. Jaunu studiju programmu izveidošanā izmantojam MIT iegūto pieredzi un resursu bāzi., veidojam ciešāku sadarbību ar  nozares uzņēmumiem. Vienlaikus ieviešam inovatīvas apmācības metodes un pilnveidojam tehnoloģiskos risinājumus jau esošo studiju kursu realizācijā.. Programmas realizācijā plānoju izmantot MIT pieeju – to veidot pēc moduļu principa, lai tos varētu izmantot gan studējošo apmācībai, gan arī piemērot  veselības nozares pārstāvju zināšanu pilnveidei.

* Programma tiek īstenota Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgtās vienošanās par projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu ietvaros. Programma koordinē Riga Business School.

Daiga Behmane

Rīgas Stradiņa universitātes prodekāne, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības vadības docētāju grupas vadītāja